• เราคือคลินิกความงามที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม
  เข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการอย่างใส่ใจ
  และเป็นอย่างดี จากแพทย์เจ้าของคลินิก นพ.ทรงษิต
  ตันเสนีย์ ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ด้านผิว
  พรรณมากกว่า 20 ปี ดูแลโดยตรงทุกวันและเวลา
  ทำการ โดยผู้รับบริการจะได้รับการตรวจรักษากับ
  แพทย์ท่านเดิมอย่่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่ตรง
  จุดและมีประสิทธิภาพ
 • เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ ตัวยา เวชภัณฑ์ทุกชนิด ที่ผ่าน
  การรับรองอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  โดยการนำเข้าอย่างถูกต้องจากตัวแทนจำหน่ายอย่าง
  เป็นทางการในไทย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอน
  และปลอดภัย
 • เราเลือกเครื่องมือแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ ที่ให้ผล
  การรักษาที่ดีขั้นอย่างชัดเจน เห็นความเปลี่ยนแปลง
  ที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและคงผลที่ดีได้ต่อเนื่องยาวนาน

  พนักงานของเราทุกคน มีประสบการณ์ในการดูแล
  ลูกค้ามาเป็นอย่างดีและยาวนานด้วยความเป็นกันเอง
  ให้มีความพึงพอใจอย่างยิ่งแต่ลูกค้าทุกท่านด้วยความ
  เต็มใจบริการ

Copyright © 2015 The Luminus Clinic All Rights Reserved. Design by Dot Graphic Studio co., ltd.